Kì thi ngày 18/03/2018 cấp GIẤY CHỨNG NHẬN (không phải CHỨNG CHỈ) của Trường Đại học Sư phạm Tp. HCM

15:48 09/04/2019

<i>Việc chấp nhận chứng chỉ/chứng nhận năng lực ngoại ngữ nào và thời hạn áp dụng của chứng chỉ/chứng nhận là do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Giám đốc sở giáo dục và đào tạo (nếu được Chủ tịch UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương ủy quyền) xem xét, quyết định dựa theo yêu cầu về năng lực ngoại ngữ đối với vị trí công việc. (trích công văn 3755/BGDĐT-GDTX, nguồn https://www.moet.gov.vn/van-ban/vbdh/Pages/chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=1985)</i>

Hình ảnh mẫu giấy chứng nhận bậc 2

Hình ảnh mẫu giấy chứng nhận bậc 3, 4,5.

Tin cùng chuyên mục